Supply Chain Management via afstandsonderwijs (2023)

Vlotte leveringen garanderen, is Supply Chain Management volgen

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (1)

De afstudeerrichting Supply Chain Management leidt je op tot een moderne manager die de multinationale netwerksamenleving kent en er graag een prominente rol in speelt. Je hebt interesse in de interne en externe logistieke ketting van nationale en multinationale bedrijven.

Je wil specialist worden in een of meerdere schakels van deze logistieke ketting: van aankoop bij de leverancier over productie, opslag en distributie van afgewerkte producten tot bij de eindklant. E-commerce, warehousing, douane en accijnzen, voorraadbeheer en transportmanagement kennen voor jou geen geheimen meer.Supply Chain Management is het kloppende hartvan elk bedrijf en elke organisatie. Het bepaalt de klanttevredenheid, de omzet en de winst.

Supply Chain Management studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Opleidingstype

 • Bachelor
 • Verkorte studieroute

Studiewijze

 • Afstandsonderwijs

Studieroute

 • Afstudeerrichting
 • Verkorte studieroute bachelor

Aantal studiepunten

 • 180

Startmomenten

 • verschillende instapmomenten

Toelatingsvoorwaarden

 • Professionele bachelor

ECTS-fiches

Onderwijstaal

 • Nederlands

Brochures

 • Document

  Brochure Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Heb je een vraag?

 • An-Sofie Carrette

Wat leer ik in deze opleiding?

België is een doorvoerland voor de internationale handel. Vervoersmodaliteiten, vervoerdocumenten, douanereglementeringen en btw-reglementering komen dan ook uitgebreid in de opleiding aanbod. We besteden ook veel aandacht aan warehousing en voorraadbeheer, want om het magazijn te organiseren/reorganiseren moet er op efficiënte wijze met middelen en personeel kunnen omgegaan worden. In de opleidingsonderdelen Supply Chainen productielogistiekwordt stil gestaan bij de moderne logistieke bedrijfsvoering: goederen moeten zo goedkoop mogelijk op de juiste plaats en op het juiste tijdstip afgeleverd worden.

Als toekomstiglogistiek manager word je getraind in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits of Spaans.Dit diploma wordt erkend door het Belgisch Instituut van Transport Organisatoren (BITO).

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (2)

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student.Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die jij kuntspenderen om met je studie bezig te zijn.

Het is daarnaast mogelijk dat je op basis van eerder verworvenkwalificaties(diploma's, attesten…) of bepaaldewerkervaringin aanmerking komt voor vrijstellingen en dus bepaalde opleidingsonderdelen (vakken) niet meer hoeft af te leggen.

Wie al in het bezit is van een diploma binnen het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde kan via ee verkort traject een bijkomend bachelordiplomabehalen. Voor wie zich (verder) wil specialiseren in beroepsspecifieke materie, zijn onze getuigschriften interessant. Voor meer informatie contacteer het team afstandsonderwijs via [emailprotected].

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (3)

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, eenvolwaardig bachelordiplomaop afstand te behalen. De theorie verwerk je op zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je dus niet naar de campus te komen.

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kunt …

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat, er zijn heel wat mogelijkheden tot begeleiding. Vragen stellen en contact is mogelijk met docenten via mail en Teams.Wil je ons advies bij het samenstellen van je traject of heb je specifieke vragen rond studieplanning en studeren, dan kun je uiteraard ook bij het team afstandsonderwijs terecht.

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (4)

Hoe verloopt mijn stage?

Het spreekt voor zich dat stage een belangrijk leer- en vormingsmoment is in de opleiding. De stage beslaat 20 tot 40dagen, naargelang je huidige werkzaamheden. Wie al over een bachelordiploma binnen het studiegebiedhandelswetenschappen en bedrijfskunde beschiktof wie relevantewerkervaring heeft binnen de logistieke sector, kan zelfs helemaal vrijgesteld worden van stage.

Onder bepaalde voorwaarden kunje ook je stage (volledig of gedeeltelijk) op jeeigen bedrijfafwerken. Indien je reeds over voldoende specifieke werkervaring beschikt, is het bovendien mogelijk dat de stageperiode wordt ingekort. De stage kan aangevat worden van zodra je 150 studiepunten (van de 180) hebt verworven.

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (5)

Waar en wanneer leg ik examens af?

Elk opleidingsonderdeel wordt uiteraard geëvalueerd. Hoe dit gebeurt (schriftelijk, mondeling, opdracht, enz.), wordt duidelijk omschreven in de studiewijzer – een soort van handleiding – bij het opleidingsonderdeel zelf.

We vinden het belangrijk dat studenten die op afstand studeren ook op een flexibele manier examen kunnen afleggen.Voor elk opleidingsonderdeel zijn er per academiejaar minstens drie (en voor heel wat opleidingsonderdelen meer dan drie) examenmomenten.Examens vinden (met uitzondering van een aantal opleidingsonderdelen) plaats in het examencentrum. Je kan je registreren voor een examen tot uiterlijk 5 kalenderdagen voor het examenmoment.De locatie (gebouw + lokaal) en het tijdstip worden per vak steeds duidelijkgecommuniceerd.Lukt het je niet om voor een bepaald examen tot in Kortrijk te komen, dan kan je het examen doorgaans ookop afstand afleggen.

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (6)

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

Dat kan vanaf de derde week van september! je kan ervoor kiezen om slechts met een beperkt aantal opleidingsonderdelen te starten, want je kunt immers tot eind mei opleidingsonderdelen bij opnemen. Ideaal om je studies volledig af te stemmen op jouw situatie. Op onzeinschrijvingspaginaleggen we je uit hoe je je kunt inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor deinschrijvingsvoorwaardenvoor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Lesinhoud

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (7)

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De interne logistieke ketting met warehousing, productielogistiek en de externe logistiek zoals douane en accijnzenen verzekeringen zijn de rode draad in je opleiding. We zetten heel sterk in op ICT. Vakken als Enterprise Resource Planning, Artificiële Intelligentie, Power BI enNavitransworden voor jou een troef op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijg je een gevarieerd aanbod van vreemde talen. Je krijgt ook specifieke modules over procesverbetering en e-commerce.

Leren zonder lessen

Er zijngeen lesmomentenop de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma.Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docentfilmpjesof zijn er somselektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Teams maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (8)

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie Supply Chain Management?

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (9)

Verder studeren

Deze opleiding is een goeie voorbereiding op een bijkomend bachelor- of economisch masterdiploma.

Supply Chain Management via afstandsonderwijs (10)

Aan de slag

Met dit diploma en deze ervaringen kun je snel aan de slag op de arbeidsmarkt.Er is veel vraag naar dit diploma en wie afstudeert, kan heel wat kanten uit:

 • logistiek manager in een bedrijf
 • expediteur
 • vervoercommissionair
 • vervoermakelaar
 • exportmanager
 • waterklerk
 • consultant logistiek
 • traffic manager
 • purchase verantwoordelijke
 • goederenbehandelaar

Verkorte studieroutes

Een diploma na je diploma?

 1. Met een diploma uit een relevant domein(handelswetenschappen en bedrijfskunde aan VIVESof een andere hogeronderwijsinstelling) met als basisvoorwaarde voldoende credits voor talen, informatica en basis bedrijfseconomie heb je toegang tot eenverkorte studieroutevan een tot anderhalf jaar.
 2. Zonder diploma uit een relevant domeinof jevoldoet niet aan de basisvoorwaardestellen we samen een traject op maat op (op campus ofop afstand) van een tweetal jaar.
 3. Met een graduaatsdiploma uit een aanverwantdomeinstap je in een aanvullingstraject van twee jaar.

Interesse? Neem contact op vóór je inschrijving:

 • verkorte studieroutes Kortrijk
Supply Chain Management via afstandsonderwijs (11)

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 03/06/2023

Views: 5937

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.